Bel mij terug
Neem contact op met onze klantenservice
0184 - 422 001   facebook

Voorwaarden

Versie 04.2017

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrek-
king tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden
verhuurd door Familieparken ('FP').
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip
'huurder' verstaan: de persoon die met FP een overeenkomst
sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of
tot aanschaf van andere diensten. Onder het begrip 'gebruiker'
wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven
personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder
gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn
slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

2. RESERVERINGEN

2.1 FP neemt alleen reserveringen in behandeling van personen
die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger
dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 FP behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder
opgave van redenen - te weigeren een reservering in behande-
ling te nemen.
2.3 Reserveringen gemaakt via internet zijn direct bindend. Bij
reserveringen gemaakt via mail en/of telefonisch, zendt FP u
per omgaande per e-mail een voorlopige bevestiging. Deze
dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren en uw
akkoord of opmerkingen per omgaande kenbaar te maken via
email. Bij een positieve reactie van uw kant is de reservering
direct bindend en ontvangt u binnen 2 werkdagen de factuur.
2.4 Bent u binnen 2 werkdagen na bevestiging van de reserve-
ring niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u
onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling,
bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden
gedaan.
2.5 Tussen u en FP komt een overeenkomst via website, e-mail
dan wel mondeling tot stand. Reserveringen zijn direct na tot
stand komen bindend voor de klant. Voor FP is deze bindend op
moment dat de factuur is verzonden.


3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzig-
ingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is FP niet ver-
plicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van FP om te bepalen
of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd.
In het geval FP uw wijzigingen accepteert, kan FP u wijzigings-
kosten in rekening brengen.

 

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de acco-
mmodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan
ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen
in gebruik af te staan, tenzij hierover met FP is overlegd en schriftelijk
is bevestigd door FP.
4.2 Indien u en FP zijn overeengekomen dat u en/of één of meer
gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/ of gebruik-
ers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk
tegenover FP voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van
de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra
kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

 
5. PRIJZEN

5.1 U bent aan FP verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals
vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering.
Indien de kosten van FP (personeel, energie, belastingen e.d.) na het
sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen
heeft FP het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan
u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorge-
voerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijs-
verhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen
en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden
(annuleren).
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer
worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door FP
is verzonden.
5.3 De huurprijzen in Zwitserland zijn gebaseerd op de koers van
Zwitserse Frank ten tijde van het samenstellen van de prijzen voor het
betreffende jaar. Indien de koers daartoe aanleiding geeft, behoudt FP
zich het recht voor om correcties in de huursom aan te brengen op het
tijdstip van de tweede betaling. Dit in overleg met de klant.

 

6. EXTRA KOSTEN

6.1 De huurder is behalve de huurprijs ook reserveringskosten 
verschuldigd. Bijkomende kosten zoals toeristenbelasting, schoonmaak,
stroom etc. worden, indien van toepassing, met de eigenaar verrekend
of anders indien dat staat vermeld.
6.2 Bij iedere reservering, mits anders overeengekomen, wordt
automatisch een inventarisverzekering afgesloten. De premie hiervoor
bedraagt 1,5 % (met een minimum van €5) over de huursom plus
reserveringskosten.

 

7. BETALINGEN

7.1 Huursommen vermeerderd met in rekening gebrachte kosten, tot
€ 150,- dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. Ingeval
de huursommen meer dan € 150,- bedragen, dient u een aanbetaling
van 50% te doen van de huursom vermeerderd met de reserverings-
kosten en verzekeringspremies. Betaling van voornoemde bedragen
 dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/
tevens factuur van de reservering van FP. 7.2 Het restant bedrag van
de huursom dient te zijn ontvangen door FP uiterlijk 8 weken voor de
dag van aanvang van de huurperiode als vermeld in de bevestiging van
de reservering.
7.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf
moet het gehele reserveringsbedrag ineens voldaan worden terstond
bij reservering. Als bij aankomst van het gereserveerde object blijkt
dat het reserveringsbedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de
bankrekening van FP, dan is de eigenaar gerechtigd i.o.v. FP het open-
staande bedrag te verlangen dan wel de toegang tot de accommodatie
te ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalings-
opdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was
bijgeschreven op de bankrekening van FP, dan zal restitutie van het
teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u
onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat
geval zal FP u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde
bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft,
behoudt FP zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren)
met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent
u aansprakelijk voor alle schade die FP als gevolg hiervan lijdt of zal lijden,
waaronder alle kosten die FP in verband met uw reservering en de
ontbinding heeft moeten maken. FP heeft in ieder geval het recht om
annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat
geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
7.5 FP heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan
ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde
bedragen.


8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De aankomst- en vertrektijden verschillen per woning. In de reis-
bescheiden, welke u na de tweede betaling zal ontvangen, treft u de
juiste tijden aan. Doorgaans is de aankomst vanaf 15.00 uur en de
vertrektijd op 10.00 uur gesteld.
8.2 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit
eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als
vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen
recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten,
tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan
de daarin gestelde eisen.

 
9. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door de eigenaar vast-
gestelde regels. Dit reglement kunt u bij aankomst terugvinden in de
accommodatie.
9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht
zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatie-
bewijs kunnen tonen, kan of mag de eigenaar de gasten niet onder-
brengen.
9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door een
maximaal aantal personen dat bij de desbetreffende accommodatie
staat vermeld.
9.4 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht
op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie
of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het doorgaans niet toegestaan om
tenten bij de accommodatie te plaatsen.
9.6 De huurder dient in alle gevallen de accommodatie bezemschoon
op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen
en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container
plaatsen). Zie hiervoor het huisreglement.
9.7 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen
regels en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van
het personeel/eigenaar heeft FP het recht u, de huurder en iedere
andere gebruiker terstond uit de accommodatie te verwijderen, zonder
dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.


10. HUISDIEREN

10.1 Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal twee huisdieren
van de huurder of gebruikers door de eigenaar toegelaten. Indien u en/of
andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij
reservering op te geven. In sommige gevallen zal de eigenaar een toeslag
in rekening brengen, welke door u voldaan zal worden. De eigenaar
behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen - huisdieren
in zijn accommodatie te weigeren.
10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden,
restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare
gelegenheden op verschillende parken (tenzij ter plaatse anders
aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden
aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd.
De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband
voor honden/ katten is verplicht.
10.4 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt
dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees
model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen
rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht.
U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste
reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.


11. BREUK, VERMISSING

11.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is
verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aan-
sprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor
een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie,
voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker
wordt beïnvloed.
11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aan-
sprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door
breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of
accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk
gemeld te worden aan FP en onmiddellijk ter plaatse te worden
vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de
schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers
of een van de leden van zijn gezelschap.


12. BORGSOM

12.1 De eigenaar kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom
verlangen. Meestal is dit vooraf bij reservering al bekend en staat
het duidelijk vermeld.
12.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is de
eigenaar gerechtigd de toegang te weigeren.
12.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening
daaruit van vorderingen van FP op de huurder en/of gebruikers, wordt
gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met in acht-
neming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aan-
spraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te
niet gedaan.

 

13. ANNULERINGSKOSTEN

13.1 Annuleringen kunnen enkel schriftelijk worden ingediend, voor-
zien van een kopie van het legitimatiebewijs van de huurder.
13.2 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten
verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 56 dagen voor de
dag van aankomst 50% van de totale kosten, bij annulering vanaf de
56e dag tot 28e dag voor de dag van aankomst 70% van de totale
kosten, bij annulering vanaf de 28e dag tot 7e dag voor de dag van
aankomst 90% van de totale kosten en 100% van de totale kosten
bij annulering vanaf 7e dag t/m aankomstdag.
13.3 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw
reservering een annuleringsverzekering af te sluiten. Kijk op
www.familieparken. nl voor meer informatie omtrent voorwaarden
en/of premies.
13.4 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder
nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd
als een annulering.

 

14. VOORUIT RESERVEREN

14.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor
een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Vaak zijn
deze al wel bij ons bekend, vraag erom! Indien de prijzen achteraf
toch lager zijn vastgesteld zal restitutie plaatsvinden.

 

15. OVERMACHT EN WIJZIGING

15.1 In het geval FP al dan niet tijdelijk niet in staat is om de over-
eenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u
binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijk-
heid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen
(voor andere accommodatie/ andere periode etc.).
15.2 Overmacht aan de zijde van FP bestaat indien de uitvoering van
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt ver-
hinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van FP, daaronder
mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand,
overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het
wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 7 dagen na ontvangst van
het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft FP het recht
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan
recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel
van) de huursom. FP zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van
enige schade.

 

16. OPZEGGING

16.1 FP heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeen-
komst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of
andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een
dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte
daarvan.

 

17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 FP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade
van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten
gevolge van een verblijf in één van onze accommodaties en/of andere
faciliteiten van FP, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van FP of
(één van) haar werknemers.
17.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenoten
of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden
uitgesloten. FP is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor
aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of
annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
17.3 FP is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of
gebreken bij door derden verleende diensten.
17.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies
en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/ of andere
eigendommen van de eigenaar ontstaan tijdens het gebruik daarvan
door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van
handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw
toestemming in/bij de accommodatie bevinden.
17.5 U vrijwaart FP voor alle aanspraken terzake van schade van derden
die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere
gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in/bij
de accommodatie bevinden.
17.6 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet
beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra
kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk
te voldoen.

 

18. KLACHTEN

18.1 Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen. Ondanks de zorg en
de inspanning van FP kunt u van mening zijn dat uw klacht gerechtvaar-
digd is met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in
eerste instantie ter plaatse bij de eigenaar dan wel management van het
park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid
worden afgehandeld dan dient u dit direct telefonisch te melden aan FP 
want achteraf kunnen wij helaas niet veel voor u betekenen. Als opnieuw
uw probleem niet kan worden opgelost heeft u tot uiterlijk 2 weken na
vertrek uit uw accommodatie de gelegenheid de klacht schriftelijk in te
dienen bij: Familieparken, afd. Gastenservice, Kelvingring 44, 2952 BG
Alblasserdam. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.
Het voortijdig verlaten van de woning en intrek nemen in een andere
accommodatie, zonder toestemming van FP, zal u het recht op restitutie
ontnemen.


 
19. TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Op de overeenkomst tussen u en FP is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing en zal worden toegepast door de absoluut bevoegd
rechter in het arrondissement Dordrecht.

 

20. REISDOCUMENTEN

20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige
reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. FP aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het
bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

 

21. ALGEMEEN

21.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden FP niet. Met deze algemene
voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. 21.2 Alle gegevens
die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand
is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag. Het gegevensbestand
wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen
tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over
onze producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden.
Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw
interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met
bij andere bedrijven bekende gegevens. Indien u geen prijs stelt op het
toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat
per email laten weten.
21.3 In alle zaken waarin de voorwaarden niet voorziet, treden FP en
huurder in eerste instantie in onderling overleg. In geval aan deze be-
palingen niet of gedeeltelijk wordt voldaan, is de huurder zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en wettig in gebreke.
21.4 Alle eventuele te maken (buiten)gerechtelijke kosten, die voort-
vloeien uit het niet correct nakomen van de Algemene Voorwaarden,
komen geheel ten laste van de huurder.