Bel mij terug
Neem contact op met onze klantenservice
0184 - 422 001   facebook

Inventarisfonds

Productvoorwaarden Inventarisfonds

Met deze verzekering bent u verzekerd als u schade veroor zaakt aan
uw logeerverblijf. De verzekering bestaat uit een polisblad (of
boekingsbewijs), de Algemene voorwaarden en de Productvoor-
waarden. U leest nu de Productvoorwaarden. Hierin beschrijven wij
de inhoud van de verzekering. Als er tegenstrijdigheden zijn, gaan de
Productvoorwaarden voor de Algemene voorwaarden.

A. Toelichting op de dekking

1. Wie zijn verzekerd?
Verzekerd is de persoon (verzekeringnemer) die op het boekingsbewijs
staat. Ook zijn de personen verzekerd waarmee u op reis bent
en in de accommodatie verblijft.

2. Welk soort reizen is verzekerd?
De verzekering geldt voor privéreizen en zakenreizen.

3. Vanaf wanneer bent u verzekerd?
De ingangsdatum van de verzekering staat op het boekingsbewijs.

4. Waar is de verzekering geldig?
De verzekering is geldig voor het op het boekingsbewijs genoemde
logeerverblijf.

5. Hoe lang mag het verblijf duren?
Verzekerd zijn reizen van maximaal zestig dagen aaneengesloten.
Tenzij op het boekingsbewijs een ander aantal dagen staat.

6. Wat verwachten wij van u?
Zoals bij elke verzekering zijn er regels. Het is nodig dat u zich daaraan
houdt. Wij verwachten dat u:
• zo snel mogelijk contact met ons opneemt bij schade. Doe dit in elk
geval binnen 28 dagen na afloop van de periode dat u verzekerd
was. Heeft u een geldige reden dat dit niet lukt, dan geldt een
uiterste termijn van 180 dagen nadat de verzekering is afgelopen;
• op onze voorstellen reageert. Hiervoor geldt een uiterste termijn
van 180 dagen;
• ons de juiste en noodzakelijke informatie geeft en u zichzelf op de
hoogte stelt van alle relevante belangrijke informatie;
• de aanwijzingen van ons opvolgt;
• zich aan de wet houdt;
• al het mogelijke doet om de schade te beperken;
• datgene naar ons stuurt waarom wij vragen.

Let op: als u zich niet aan de regels houdt, kan het zijn dat u niet
verzekerd bent. Ook kunnen wij de schade niet vergoeden en de verzekering stopzetten.

B. Inhoud van de dekking

Schade aan Logeerverblijf en Inventaris
Met deze verzekering bent u verzekerd als u aansprakelijk bent voor
schade die is veroorzaakt aan de gehuurde logeergelegenheid en de
daarbij behorende inventaris.

Verzekerd
• Aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt tijdens het verblijf:
- aan het op de polis genoemde logeerverblijf of aan de inventaris
hiervan.
• Schade aan een tijdens het verblijf gehuurd kluisje:
- door het verliezen van de sleutel van deze kluis.
• De borg als deze niet wordt terugbetaald in het geval van een schade.

Eigen risico

• € 25,- per gebeurtenis.

Niet verzekerd

• Aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is:
- aan een caravan, vouw-/kampeerwagen, camper of boot ontstaan
tijdens het rijden of varen;
- door opzet: als u iets opzettelijk doet of juist opzettelijk niet doet
(nalaat). Dit geldt ook als de schade toegebracht is als deelnemer
van een groep;
- onder invloed van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soort-
gelijke middelen;
- tijdens het beoefenen van activiteiten, waarbij willens en wetens
een verbod of waarschuwing genegeerd wordt;
- en (in)direct verband houdt met zelfdoding van verzekerde, of
een poging daartoe.

Maximum per schade

• € 2.500,- per polis voor alle verzekerden samen.

Bijzonderheden

• De verzekering geldt ook voor de personen waarmee u samen een
reisgezelschap vormt.

Bij schade

• Vragen we u deze zo snel mogelijk melden. Als binnen een jaar de
schade niet is gemeld, krijgt u geen uitkering meer.
• Als u aansprakelijk bent voor een schade, dan mogen wij de vergoeding
rechtsreeks betalen aan degene die de schade lijdt.
• Bekijken wij eerst of u voor de veroorzaakte schade wettelijk aan-
sprakelijk bent. Soms voelt u zich aansprakelijk maar is dat wettelijk
gezien niet zo. In dat geval bestaat er geen recht op een vergoeding.
Vervolgens wordt beoordeeld of er op grond van deze verzekering
dekking is. Daarna wordt bekeken of de andere partij ook (mede)
schuld heeft. Als dit het geval is kan de schadevergoeding worden
verlaagd.
• Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen
worden op uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan
niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voor-
ziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dat zal
alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen die het
bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou
kunnen maken.

Begrippen
• Accommodatie: het logeerverblijf zoals een vakantiebungalow,
hotel, tent of boot.
• Schade: hiermee wordt bedoeld schade aan het logeerverblijf en/of
de inventaris.